Agenda - Coming up

Spillmobil
28.04 2021

Café des Langues

Localité : Am Drescherhaus zu Dommeldange

mercredi 28 avril 2021

Type : Spillmobil

LU

 

D’Inscriptioune riichten sech hei un d’Bénévolen, déi de Spillmobil deen Owend begleede wëllen.

De Service Intégration et besoins spécifiques lancéiert zesumme mat der Asti e Projet.

Et geet ëm e Café des Langues wou Erwuessener zesumme komme fir zB lëtzebuergesch ze léieren oder hir Mammesprooch un aner Leit ze vermëttelen. Während dem Café des Langues sollen d’Elteren d’Méiglechkeet kréien, dass hier Kanner un flott plurilingualen Aktivitéite kennen deelhuelen.

Auerzeit: 19h-20h30

Du bass interesséiert a wëlls weider Informatiounen? Dann mell dech hei: oder per WhatsApp 661367456

 

 

 

FR

 

Les inscriptions sont réserver aux Bénévoles, qui ont envie d‘accompagner le Spillmobile.

De Service Intégration et besoins spécifiques lancéiert zesumme mat der Asti e Projet.

Les cafés des langues désignent des rencontres réunissant des personnes souhaitant échanger, le temps de quelques heures dans une ou plusieurs langues étrangères. Pour soutenit  ce projet, le Spillmobil propose des activités plurilingues.

Horaire: 19h-20h30


Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires? Contactez-nous: ou par WhatsApp 661367456