Spillmobil Partner

Méi wéi just spillen!

D'Spillmobil ass eng Camionnette voll mat Spiller a Material fir all Alter an Interessien.

Zur Offer gehéieren:

  • Solidaresch Spillaktiounen
  • Spillen am ëffentleche Raum

Déi Jonk vu youngcaritas encadréieren d'Aktivitéite vum Spillmobil a kréien sou d'Méiglechkeet, participativ Spillanimatioune fir Kanner an Erwuessener ze organiséieren an eventuell ze leeden. Duerch d'Angebot vum Spillmobil sollen si néi Erfarunge maachen an déi néideg Kompetenze fir d'Organisatioun an d'Animatioun vun enger Aktivitéit stäerke kennen.

Spillmobil

Wann Dir am Kader vun Ärer SEA-Struktur, Ärer sozialer Ariichtung, Ärer Schoul oder enger anerer Organisatioun eng Kooperatioun oder Kollaboratioun a Form vun Aktivitéit oder Projet sicht oder de Spillmobil buche wëllt, da mellt Iech bei eis.

Kontakt: spillmobil.youngcaritas@cjf.lu